شکرک زدن عسل نشانه زنده بون عسل است در کشورهای اروپایی عسل را بعد از شکرک زدن مصرف می کنند که مطمعن باشند عسل حرارت داده نشده .پیشنهاد میکنیم به صورت شکرک زده مصرف کنید . اما اگر ظرف عسل را در آب گرم بگذارید پس از چند ساعت دوباره به شکل اول برمیگردد