اگر زنبوردار هر شب به زنبوران خود مخلوط ۱ کیلو آب و ۱ کیلو شکر بخوراند  عسل به دست آمده عسل تغذیه ای گفته میشود که با این کار کیفیت عسل پایین می آید و در آزمایشگاه مواد غذایی مشخص میشود که این عسل تغذیه مصنوعی شده یا نه  . اگر یک کندو تغذیه مصنوعی شود حدودا ۱۰ برابر عسل بیشتری میدهد