گرده گل یا پولن (polen) دانه های رنگین داخل شکوفه گلها. و درختان می باشد. که عمل بارور سازی گلها و درختان را انجام میدهد. (سلول نری گیاه) که فقط در زمان گل دهی دیده می شود.

ادامه مطلب