گرده زنبور عسل یا خاویار گل ماده بسیار دارویی و تقویتی میباشد و زنبور عسل عاشق گرده گل است